Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2565
20 มิถุนายน 2565

กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน ประจำปี 2565
สำหรับ ...
  • ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่
  • ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา
ผู้ขอกู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ให้เข้าไปลงทะเบียน และยื่นคำขอกู้ยืมเงินในระบบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในเว็บไซต์ ให้เสร็จสมบูรณ์

1. ยื่นคำขอกู้ยืมเงินระบบ DSL ที่นี่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1611201277

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน ผู้ขอกู้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอกู้
2. หนังสือยืนยันให้เปิดเผยข้อมูล

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน บิดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา
2. หนังสือยืนยันให้เปิดเผยข้อมูล
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102
4. สำเนาใบหย่า หรือ หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ (ถ้ามี)
5. สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน มารดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา
2. หนังสือยืนยันให้เปิดเผยข้อมูล
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ กยศ.102
4. สำเนาใบหย่า หรือ หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ (ถ้ามี)
5. สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)

ผู้ขอกู้ยืมเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินได้ที่นี่
เอกสารที่ต้องนำส่งให้งานกองทุนฯ หลังจากได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ** จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง **

1. จิตอาสา 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน
การเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1.1 จิตอาสาออนไลน์ ตามที่งานกองทุนกำหนด ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถเก็บชั่วโมงจิตอาสาออนไลน์ได้จนครบ 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน และ/หรือ จิตอาสาออนไลน์ เฉพาะลิงค์นี้เท่านั้น https://www.studentloan.or.th/th/news/1647489438
1.2 จิตอาสาในมหาวิทยาลัย ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถเก็บชั่วโมงจิตอาสาได้ที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกองพัฒนานักนึกษา หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถเก็บชั่วโมงได้จนครบ 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. เอกสารอื่นๆ .....................................................
 
ผู้ขอกู้ยืมเงิน ยื่นคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL 
 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์