Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ...เปลี่ยนแปลงกำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
17 สิงหาคม 2563

ประกาศ...เปลี่ยนแปลงกำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จากเดิม วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563
เป็น วันที่ 1 - 2 กันยายน 2563

เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา
สำหรับรายละเอียด จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง