Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2563 >> ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าย้ายสถานศึกษา
22 มิถุนายน 2563

ประกาศ 
รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
สำหรับ : ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2563
----------------------------------------------------------------------
          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ "นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2563" เซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน  โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามกำหนดการด้านล่าง ดังนี้… หมายเหตุ : 
  1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ ที่จะมาบริการเปิดบัญชีให้กับนักศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. บริเวณด้านหน้าห้องกองทุนฯ ชั้น 4
  2. นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินทุกคน ต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ชั้น 3 และให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย (ไม่ต้องพาผู้ค้ำประกันมา)