Studentloan Studentloan
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และรายเก่า เว้นปี ประจำปี 2561
24 พฤษภาคม 2561

ประกาศ...
กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และรายเก่า เว้นปี ประจำปี 2561
***********************
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดให้นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปี ในมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและนำแบบฟอร์มส่งงานกองทุนฯ ในวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00น.) 
หมายเหตุ :
  1. ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์มของปีนี้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้แบบฟอร์มของปีก่อน
  2. นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น
  3. การทำจิตอาสา ต้องมีประทับตราหน่วยงาน ที่นักศึกษาไปทำทุกครั้ง