Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินประจำปี 2564 -4
10 สิงหาคม 2564

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินประจำปี 2564


สำหรับเอกสารอัพโหลดลงในระบบ DSL ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ เอกสารทางการเงินของบิดา มารดา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือแบบฟอร์มจาก กยศ. เท่านั้น
 
>> หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ กองทุนเงินให้กู้นืมเพื่อการศึกษา (กยศ.104)  คลิกโหลดที่นี่
เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติครั้งแรก
นำไปประกอบการเปิดบัญชีฟรี ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 ไม่ต้องส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินให้มหาวิทยาลัย