Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 : เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา
25 สิงหาคม 2563

 ประกาศ….
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
 
เฉพาะ : ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา
 
          นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินที่มีรายชื่อตามประกาศ "รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563" ทั้งภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ ทุกชั้นปี ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1. นักศึกษาเข้าไปบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในระบบ E-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่เว็บไซต์ >> www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติดังนี้
    • ช่องค่าเล่าเรียน ให้นักศึกษากรอกค่าเล่าเรียนตามจริง, ช่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ให้นักศึกษากรอกเป็น 0
    • ช่องเลขที่ ให้นำเลขที่ใบเสร็จ หรือ หมายเลขเอกสารในใบแจ้งหนี้ (จะขึ้นต้นด้วย inv) มาใส่
    • ให้นักศึกษาปริ้น “บันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในระบบ E-Studentloan”  จำนวน 1 แผ่น
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือสำเนาใบเสร็จค่าเทอม ภาคเรียนล่าสุด จำนวน 1 แผ่น
และเมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้ว ให้นำเอกสารดังแจ้ง ส่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ชั้น 4 เพื่อเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดการด้านล่าง
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ประเภท : วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่
ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา
และ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่
1 – 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืม
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ชั้น 4
 
หมายเหตุ :   
- นักศึกษาไม่ต้องพาผู้ค้ำประกันมา
- นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น (ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืดคอปกคณะ หรือเสื้อสาขา)

- นักศึกษาที่ไม่มาเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ ตามกำหนด ถือว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน และนักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยตนเอง