Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2563
24 มิถุนายน 2563

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2563

----------------------------------------------------------------------
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินทุกคน ต้องลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบ ลงทะเบียน e-Studentloan  
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ หรือ แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ 
  3. กรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินส่ง...

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4

วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

คำชี้แจง ↘️

  • ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ.
  • ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา หมายถึง นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ.จากสถานศึกษาเดิม แต่ยังไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ.จาก ม.ราชภัฏพระนคร
  • นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่ติดต่องานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา