Student Lloan Fund Student Lloan Fund
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และรายเก่า เว้นปี ประจำปี 2563
05 มีนาคม 2563

ประกาศ...
กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และรายเก่า เว้นปี ประจำปี 2563
************************************************************
     งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดให้นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งงานกองทุนฯ

กำหนดการส่งเอกสาร และกำหนดการเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ
-
จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง ที่ Facebook งานกองทุนฯ ม.ราชภัฏพระนคร  

ขั้นตอนการดำเนินการ

- เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด KOVID-19 แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน และเอกสารสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเว้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 อนุโลมให้ใช้เฉพาะ ....​ เอกสารของนักศึกษาที่ต้องเตรียม ดังนี้ ​** หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ ใช้เฉพาะบิดามารดาประกอบอาชีพอิสระ
** หากบิดามารดาประกอบอาชีพมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน จากบริษัทที่ทำงานอยู่
  • หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ (ใช้เฉพาะกรณี บิดา หรือ มารดาแยกทางกันอยู่ โดยไม่มีใบหย่า หรือหายสาบสูญ หรือ ติดต่อไม่ได้ หรือ บิดา หรือ มารดาเสียชีวิต)
  • ใบแจ้งค่าเทอม เฉพาะค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
หมายเหตุ :  นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี ต้องส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินทุกปี และเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  1. ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์ม กยศ. ของปีนี้เท่านั้น 
  2. วันส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น
  3. นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเอง ซื่อสัตย์กับผู้อื่น การทำจิตอาสาต้องทำเพื่อสังคมส่วนรวม และต้องมีประทับตราหน่วยงานที่นักศึกษาไปทำทุกครั้ง