Studentloan Studentloan
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2561
05 มิถุนายน 2561

ประกาศ...
กำหนดการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ประจำปี 2561
***********************
      งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดให้นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวให้เรียบร้อย นำส่งงานกองทุนฯ ในวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00น.) 
หมายเหตุ :
  1. ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์มของปีนี้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้แบบฟอร์มของปีก่อน
  2. นักศึกษา ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  3. จิตอาสาต้องครบ 18 ชั่วโมง และมีรูปถ่ายประกอบทุกกิจกรรม
  4. นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเอง ซื่อสัตย์กับผู้อื่น การทำจิตอาสาต้องทำเพื่อสังคมส่วนรวม และต้องมีประทับตราหน่วยงานที่นักศึกษาไปทำทุกครั้ง