Studentloan Studentloan
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศด่วน!! นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าร่วมประชุมที่งานกองทุน กยศ.
05 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ (ด่วน)
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เข้าร่วมประชุมที่งานกองทุน กยศ. 
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12.00 น. 
ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 4 ห้องงานกองทุน กยศ. ด่วน

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. นักศึกษา กยศ. ที่มีสัญญาเก่าจากโรงเรียนมัธยมเดิมให้นำมาด้วย
2. นักศึกษา กยศ. ที่ไม่มีสัญญาเก่าให้เตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมนำผู้ค้ำมาด้วย

นายศรีสุวรรณ บุญนำ
นางสาวนฤนาท ไชยมาตย์
นายนิรุ่งเรือง พันธุ์ยา
นางสาวกาญจนา ฉิมกลาง
นางสาวยุพา เมืองจันทร์
นางสาวสิรปภา ชละกุล
นางสาวพรสวรรค์ ธุระแพง
นางสาวปติญญา ทองเจือ
นางสาวมินตา นพคุณธนสมบัติ
นางสาวสุวนันท์ ไพรใหม่
นางสาวชลิตา โกสมสัย
นางสาวบุปผา จันทะเนตร
นางสาวสิริวิมล ปะตาทะโย
นางสาววัชรี นิสัยตรง
นางสาวอังคณา ทองเล็ก
เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งพูล
นางสาวพรนิตา ดารา
นางสาวรสสุคนธ์ พูลเพิ่ม
นางสาววรรณกานต์ มีแก้ว
นางสาวณัฐนันท์ ศรีซังส้ม
นางสาวณัฐรุจา ศรีซังส้ม
นางสาวสมฤทัย ปทุมมา
นางสาวสมฤดี หาญฤทธิ์
เด็กหญิงถาวรีย์ วิบูลย์วัฒน์
นางสาวอจลา เกตนัน
นางสาวขวัญฤทัย กรอบรูป
นางสาวสุชาดา วงละคร
นางสาวกฤติยาภรณ์ จำปาแก้ว
นายศศิภา แก้วปู่
นายจักรกฤษ์ ลาพิมพ์
นางสาวภรณ์ทิพย์ คันธมาลย์
นางสาวสุนิสา ทรัพย์สุวรรณ์
นางสาวสกาวเดือน เชื้อพหล
นางสาวปัทมาวดี อ้นเบ้า
นายอนุชา เมฆปั้น
นางสาวปิยะนุช วงษ์สมบัติ
นางสาวภัสสร ดีดอก
นางสาวเกตุวลี ดีละลาย
นางสาวอริสา คำมั่น
นางสาวดรัสพร มงคลศาตร์
นางสาวเกศินี แจ่มแจ้ง
นายโกมินทร์ อินทร์ศรีวงษ์
นายวิทยา บัวคำ
นายกฤษทร อรุณศิวกุล
นางสาวสุธาสินี ทองเจือ
นางสาวเกวลิน คำนันดา
นางสาวมยุรี ปะนาเต
นางสาวรัตติญา นาเกิด
นางสาวเสาวลักษณ์ สลัดถ้อย
นางสาววรัญญา พงษ์ภูธร
นางสาววิริยา อุเทนวิเชียรปัญญา
เด็กชายกฤษณะ เทพกลาง
นางสาวเกวลิน สิงห์ทอง
นางสาวรัฐริกา ตันติวงษ์
นางสาวอรอนงค์ เชื้อโชติ
นางสาวศศิธร แสนโคตร
นางสาวสุปรียา อินอ่อน
นางสาวนริศรา หนองสูง
นางสาวสุดารัตน์ วาสนะปรีชา
นางสาวนนทพร หนูพุม
นางสาวเมย์วดี ดิษฐวงศ์
นายวิษณุ พูลสุข