Search
Login
Username
Password
ขั้นตอน ข้อปฏิบัติ คุณสมบัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
  ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  ข่าวสารจาก กยศ.
  ขั้นตอนการใช้ระบบ e-Studentloan
  ระบบ e-Studentload สำหรับนักศึกษา
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้ ออนไลน์
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน รายเก่า ย้ายสถานศึกษา และผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ (เพิ่มเติม) ปี 2560

ประกาศ....
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา และผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2560

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่มีรายชื่อตามประกาศ ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุกคน ให้เข้ารับฟังคำชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมพิฆเณศวร

** กยศ.กำหนดให้ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ถือว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2560 **


 

 

SBOBET

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000 ต่อ 48441

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000