Search
Login
Username
Password
ขั้นตอน ข้อปฏิบัติ คุณสมบัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
  ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  ข่าวสารจาก กยศ.
  ขั้นตอนการใช้ระบบ e-Studentloan
  ระบบ e-Studentload สำหรับนักศึกษา
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้ ออนไลน์
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  กรกฎาคม : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
   วันนี้
   กิจกรรม
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ประกาศ....
กำหนดการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงิน ประจำปี 2560 

**************************

            เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีในมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำปี 2560 
  1. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าไปยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2560 ในระบบ e-Studentloan
  2. นักศึกษา Download "แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560"
  3. แบบฟอร์มบันทึกเวลาโครงการจิตอาสา
  4. นักศึกษานำ แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 ที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบ ส่งงานกองทุนฯ วันที่ 17 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
  5. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับเอกสารเฉพาะนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น.


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000 ต่อ 48441

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000