Search
Login
Username
Password
ขั้นตอน ข้อปฏิบัติ คุณสมบัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
  ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  ข่าวสารจาก กยศ.
  ขั้นตอนการใช้ระบบ e-Studentloan
  ระบบ e-Studentload สำหรับนักศึกษา
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้ ออนไลน์
  เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการ จิตอาสา สำหรับนักศึกษา กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

ประกาศ...งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง โครงการ “จิตอาสา” สำหรับนักศึกษา กยศ.

**************************
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี ทั้งภาคปรกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อ จะต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ ภาคเรียน 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการให้กู้ยืมเงิน 
โดยในภาคเรียนที่ ๑ ให้ส่งมาพร้อมกับ “แบบคำขอกู้ยืมเงิน”ในแต่ละปี
ภาคเรียนที่ ๒ และ ๓ ให้ส่งก่อนเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ในแต่ละเทอม
หากนักศึกษาท่านใดไม่หลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินต่อ

ความเป็นมาโครงการ“จิตอาสา”

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า ที่ประชุม กยศ. มีมติเห็นชอบกำหนด มาตรการและปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๘  สำหรับรายละเอียดการปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ใหม่ มีดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่จะจัดสรรเงิน กยศ. ให้นักเรียนกู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา มีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และต้องมีโครงการที่มุ่งจิตอาสา ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ส่วนระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี นั้น นอกจากจะต้องเปิดสอนมาอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาและ มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาแล้ว หลักสูตรที่เปิดสอนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผ่านการประเมินของ สกอ. ตลอดจนมีผลการรับรองจาก สมศ. อีกด้วย

๒. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน ระดับอนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี ผู้ที่จะยื่นกู้ยืมเงิน กยศ. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ รวมทั้งต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาด้วย  ผู้กู้รายเก่าที่จะเลื่อนชั้นปี หากจะกู้ต่อได้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เช่นกันในทุกภาคเรียน และยังต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ต่อภาคเรียน โดยต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อ ๑ ภาคเรียน

ความหมายของ  “จิตอาสา”

“จิตอาสา”หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึก ถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และบำรุงรักษาร่วมกัน จิตอาสา หรือ มีจิตสาธารณะ ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็น หลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้ำประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอ ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม


ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือการตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วม ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม ที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ


สรุป “จิตอาสา”หรือจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ คือ จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง


คำว่า สาธารณะ (Public)เป็น การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม


แนวทางการจัดโครงการ “จิตอาสา”
โครงการที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 1. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการจิตอาสาที่คณะ หรือ สาขาวิชา หรือ ชมรม จัดขึ้น โดยระหว่างจัดโครงการให้นักศึกษาถ่ายภาพเก็บไว้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในแต่ละคราว ให้นักศึกษานำ “แบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสา” ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการลงเวลาและเซ็นรับรอง


โครงการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการจิตอาสาที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยระหว่างจัดโครงการให้นักศึกษาถ่ายภาพเก็บไว้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในแต่ละคราว ให้นักศึกษานำ “แบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสา” ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการลงเวลาและเซ็นรับรอง
 2. นักศึกษาที่ทำงานจิตอาสากับหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคมเป็นประจำอยู่แล้ว เช่นมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้นักศึกษานำ “แบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสา”ให้หัวหน้ามูลนิธิลงเวลาและเซ็นรับรอง


โครงการที่นักศึกษารวมกลุ่มจัดขึ้น

 1. นักศึกษาที่ต้องการรวมกลุ่มไปจัดโครงการจิตอาสา ที่วัด หรือโรงเรียน ให้นักศึกษาไปติดต่อสถานที่ที่จะไปจัดโครงการ โดยระหว่างจัดโครงการให้นักศึกษาถ่ายภาพเก็บไว้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้นักศึกษานำ “แบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสา”ให้เจ้าอาวาส หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงเวลาและเซ็นรับรอง


ขอบเขตการทำจิตอาสา จิตอาสาเป็นการทำประโยชน์ต่อสังคม / ประเทศชาติ ไม่เป็นการทำให้บุคคลใดบุคลหนึ่งได้รับเพียงผู้เดียวประโยชน์

 1. เป็นการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ / สังคม / ประเทศชาติ
 2. ไม่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในการเรียนการสอน/ การฝึกงาน
 3. การออกค่ายจิตอาสาที่คณะจัดให้ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน
 4. เป็นการดำเนินการในลักษณะอาสาสมัคร
 5. ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
 6. การทำจิตอาสา ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัด อนุญาตให้ทำได้ภาคเรียนละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
 7. การทำจิตอาสาใน 1 วัน  ให้ลงชั่วโมงตามที่ปฏิบัติจริงเป็นรายชั่วโมง โดยลงชั่วโมงจิตอาสาสูงสุดได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง

 
** เฉพาะนักศึกษาผู้ขอกู็ยืมเงินรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) อนุโลมให้ใช้โครงการจิตอาสาจากโรงเรียนเดิมได้ โดยปี พ.ศ. ในการทำกิจกรรมต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงปี พ.ศ. ที่นักศึกษายื่นเอกสารขอกู้ยืมเงิน และอนุโลมให้ใช้โครงการจิตอาสา 1 กิจกรรม โดยไม่นับระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ภาคเรียนที่ 2 ต้องมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง**


การจัดโครงการจิตอาสา
 1. นักศึกษาติดต่อหน่วยงานที่ต้องการไปจัดโครงการ
 2. ลงมือปฏิบัติโครงการจิตอาสา
 3. ถ่ายรูประหว่างการทำจิตอาสาและนำ “แบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำโครงการจิตอาสา” ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำหน่วยงานลงเวลาและเซ็นรับรอง
 4. เสร็จสิ้นโครงการ
 

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

 1. หลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559
 2. รูปถ่ายระหว่างการทำโครงการจิตอาสา
 3. แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 4. ตัวอย่าง...การบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
******************************


 

 

SBOBET

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000 ต่อ 48441

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000