Studentloan Studentloan
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี และรายเก่าเว้นปี ในมหาวิทยาลัย
26 มิถุนายน 2561

ประกาศ
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2561
**************************************
เฉพาะ : ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินที่มีรายชื่อตามประกาศ "รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561" ทั้งภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ ทุกชั้นปี ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. นักศึกษาเข้าไปบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2561 >> www.studentloan.or.th Print ออกมา 1 ชุดและเมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้ว ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ชั้น 4 เพื่อเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามกำหนดการด้านล่าง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนา)
  3. สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือสำเนาใบเสร็จค่าเทอม ภาคเรียนใดก็ได้ จำนวน 1 แผ่น
  4. แบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน Print จาก e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนา)
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประเภท : ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี
และ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเว้นปีในมหาวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี
นักศึกษาภาคปกติ ห้าม มาเซ็นยืนยันฯ วันเสาร์-อาทิตย์
16 – 18 กรกฎาคม 2561 วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00-16.00 น.
* พักเที่ยง 12.00-13.00 น.*
ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืม
อ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ชั้น 4
เฉพาะ นักศึกษาเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์ ทุกชั้นปี 21 – 22 กรกฎาคม 2561 วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 9.00-12.00 น.
หมายเหตุ
  • ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  • นักศึกษาภาคปกติมาเซ็นยืนยันฯ ได้เฉพาะวันที่ 16-18 เท่านั้น
  • นักศึกษาที่ไม่มาเซ็นยืนยันฯ ตามกำหนด ถือว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน และนักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยตนเอง
********************************************************************************************************
นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินที่มีรายชื่อตามประกาศ "รายชื่อนักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอเซ็นยืนยันฯ รอบ 2
ให้รอประกาศเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >> รอบที่ 2 <<

และนักศึกษาไม่ต้องชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1